આપ ચૂંટણી કાર્ડ ધરાવતા હોય, તેથી આપને મતાધિકારની ખાત્રી મળતી નથી. મત આપવા માટે મતદાર યાદીમાં આપનું નામ નોંધાયેલ હોવું એ ફરજિયાત છે. મતદાર યાદીમાં આપનું નામ છે કે કેમ તે http://ceo.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પરથી અથવા હેલ્પલાઇન નંબર 1950 પર ફોન કરીને અથવા મોબાઈલ નં. 9227500958 પર epic <આપના ચૂંટણી કાર્ડનો નંબર> એ પ્રમાણે SMS કરી જાણી લો. Possession of EPIC is not a guarantee of franchise. For being able to cast your vote, it is mandatory that you be registered in the Electoral roll. To check if your name is in the Electoral Roll, you may search on http://ceo.gujarat.gov.in website or call over Helpline number 1950 or send SMS epic to 9227500958.  
Services under Transparency Portal

ONLINE APPLICATIONS

DOWNLOADS

 

 

Intiatives


 

 

Social Media