Sr No. Title    
1નવું રેશનકાર્ડ મેળવવા બાબત dfcs_rti_1.pdf
2અલગ રેશનકાર્ડ મેળવવા બાબત. dfcs_rti_1.pdf
3ડુપ્‍લીકેટ રેશનકાર્ડ મેળવવા બાબત. dfcs_rti_1.pdf
4રેશનકાર્ડમાં નામ દાખલ કરવા બાબત. dfcs_rti_1.pdf
5રેશનકાર્ડમાંથી નામ કમી કરવા બાબત. (લગ્ન / મૃત્‍યુ) dfcs_rti_1.pdf
6રેશનકાર્ડમાં નામ કમી કરવા બાબત. (સ્‍થળાંતર) dfcs_rti_1.pdf
7રેશનકાર્ડમાં સરનામું ફેરફાર તથા અન્‍ય ફેરફાર કરવા બાબત. dfcs_rti_1.pdf
8સંસ્‍થાકીય કાર્ડ આપવા બાબત. dfcs_rti_1.pdf