Sr No. Title    
127/8/1980બિન-ખેતીના બીનઅઘિકૃત કૃત્ય માં કરવામાં કરવાની દંડનીય કાર્યવાહી.
21/7/2008જમીન મહેસુલ સંહિતાની કલમ-૬૫ અંતર્ગત બિનખેતી પરવાનગીની કાર્યપદ્ધતિ
38/4/2011જમીન મહેસુલ સંહિતાની કલમ-૬૫ હેઠળ બીનખેતી ૫રવાનગીની કાર્ય૫ઘ્ઘ;તિ
43/7/2012ગણોતધારાની કલમ-૮૪ હેઠળ રૂ.૧/- નો દંડ કરી નિયમિત કરેલ કેસોનું વેચાણ કલમ-૬૪ હેઠળનું ગણી ગણોતઘારાની કલમ-૪૩ના પ્રબંઘો સ્થાીપિત કરવા અંગે.
524/1/2003જમીન મહેસુલ સંહિતાની કલમ-૬૫ અંતર્ગત બિનખેતી પરવાનગીની કાર્ય પધ્ધતિ