Sr No. PhoneNos Resi. No Mobile No
Ambulance108
Civil Hospital0261 - 2244456
Lokhat Hospital, Rampura0261 - 2422080
Ramkrishna Charitable0261 - 2482303
Nirmal Children Hospital0261 - 2333999
Sab Vahini0261 - 2414195
T. B. Hospital0261-2541702
Ashakta Ashram0261-2422060-61
Ayurvedic College0261-2423412
Civil (Old)0261-2479311/2479610
I. D. Hospital0261-2323979
Leprosy0261-2550678
Mahavir Cardiac Hospital0261-2471770
Mahavir General Hospital0261-2330180, 2330274, 2332628
MasKati0261-2420412, 2426836, 2429566
Seven Day Misssion0261-2667344, 26696150261-2667344, 2669615
Lion's Cancer Detection0261-2250974
Mahavir C. T. Scan0261-2470114
Parsi General0261-2423922
Rander Helth Centre0261-2690925
SMC Helth Centre0261-2339715
Rukmanibai Prasuti Gruh0261-2424892, 2419492
Shree Nandan Hospital0261-2665104
Veternity Hospital0261-2479812
TRISTAR HOSPITAL0261-22000000261-2200111/0261-2200222