Sr No. PhoneNos Resi. No Mobile No
Ashaktashram Medical0261-2421567
Get-Well Chemist0261-2422040
Mahavir General Hospital0261-2330180
Mahavir Cardiac Hospital0261-2471770